ศูนย์บริการวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

ศูนย์บริการที่เน้นงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับใบอนุญาตและการยอมรับทั้งจากสภาวิศวกรและกระทรวงพลังงาน สามารถออกใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร ใบอนุญาตเลขที่ 0015/2567
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานใบอนุญาตเลขที่ 0015/2567
ผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)
ผู้ตรวจประเมินหม้อไอน้ำ
รับทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งในและนอกสถานที่
รับออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์
รับออกแบบและสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางกลที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
รับปรึกษางานด้านพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบความร้อน
รับปรึกษางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบศูนย์

ผศ.เอกภูมิ บุญธรรม

ผศ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย

Scroll to Top