Build & Design

หน่วยบริการเครื่องมือกลาง (Central Lab)

หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)

หน่วยวารสารและบทความ (Journal/Manuscript Unit)

ได้ถูกพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมด้านพลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ถูกพิจารณาอนุมัติ “การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
Image Not Found

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Scroll to Top